شركت مهندسان مشاور نقش محيط در راستاي ارايه خدمات مشاوره مطالعات و طراحي و نظارت پروژه ها به منظور ارتقاء سطح رضايت مشتريان و با تاكيد بر بهبود مستمر فعاليت ها خط مشي كيفيت خود را به شرح ذيل اعلام مي دارد:
1-  افزايش ميزان مشاركت كليه كاركنان با ايجاد انگيزه هاي موثر در زمينه تحقق اهداف سازمان و رضايت مشتري
2-  انجام خدمات مطالعه، طراحي و نظارت پروژه ها با تاكيد بر كاهش زمان، هزينه ها و تحقق حداكثر كيفيت خدمات و نظام مند نمودن سيستم كنترل پروژه
3-  بهبود مديريت پروژه ها در جهت انطباق خدمات با الزامات تعيين شده در قراردادهاي خدمات مشاوره و افزايش رضايت مندی مشتری
4-  بهبود مستمر فرآيندهاي كاري با تاكيد بر پايش مداوم آنها
در راستاي موارد فوق الذكر سيستم مديريت كيفيت مطابق با استاندارد ISO 9001:2000 در شركت ايجاد و برقرار گرديده است. لذا از كليه كاركنان انتظار می رود لحاظ نمودن خط مشی كيفيت را در تمام فعاليت های خود به منظور بهبود مستمر اثربخشي سيستم مديريت كيفيت مدنظر قرار دهند.
بديهي است مديريت شركت از كليه فعاليت های تعيين شده در اين مسير و تامين منابع لازم، حمايت كامل خواهد نمود.

مهندسان مشاور نقش محیط

نقشه